Project: Juan Bible (Mark 1:1)Writer's Note:

I've been playing with the idea of a Filipino version of the notes found in the Zondervan NIV and MacArthur ESV Study Bibles. In this small project, I'm putting the notes from the two together and translating them into Filipino. I'm experimenting with the Gospel of Mark so we'll see what happens.

I'm doing this because I want to help Filipinos who may not be fluent in English have available resources for the study of God's Word.

PS. I am also researching if this will infringe on the copyright of the publishers. I'll update you as soon as I find out.

~*~
Mark 1:1

1 Ito ang Magandang Balita tungkol kay Jesu-Cristo, 
ang Anak ng Diyos.

1:1 Ito ang buod ng ebanghelyo (Magandang Balita) ayon kay Marcos. Ito ang Magandang Balita. Mainam na isalin bilang, “Ito ang panimula (Ἀρχὴ) ng Magandang Balita...” Kahalintulad ito ng pagbubukas ng Bibliya sa Genesis 1:1, at sa Juan 1:1, “Nang pasimula...” Magandang Balita (ebanghelyo). Nangangahulugan ding “Mabuting Balita o Kuwento.” Ito ang Mabuting Balita: Nagkaloob ang Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesu-Cristo. Jesu-Cristo. Jesus (Hesus), ay Griyego ng Joshua (“Ang Diyos ang Kaligtasan”) na isang pangalang Hebreo. Ang Cristo (“Ang Napili”) ay salitang Griyego na katumbas ng salitang Mesias sa Hebreo. Jesus (Hesus) ang pangalan ng Panginoon nang Siya'y nagkatawang-tao (cf Mateo 1:21; Lukas 1:31). Cristo ang nagpapahayag ng Kaniyang katungkulan bilang tagapamuno ng Kaharian ng Diyos (Daniel 9:25-26). Anak ng Diyos. Nagpapakita ito ng pagka-Diyos ni Hesus, pati na rin ng Kaniyang malapit at natatanging relasyon sa Ama (cf. Mateo 3:11; 5:7; 9:7; 13:32; 15:39).

~*~
Sources:

Barker, Kenneth L., and Donald W. Burdick. Zondervan NIV study Bible: New International Version. Fully rev. ed. Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 2002. Print.

MacArthur, John. The MacArthur Study Bible English Standard Version.. Wheaton, Ill.: Crossway Bibles, 2010. Print.
Next Next

0 comments:

Post a Comment