Project: Juan Bible (Mark 1:2)


Mark 1:2

"Nagsimula ito noong matupad ang isinulat ni propeta Isaias,'Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo;ihahanda niya ang iyong daraanan...'" 

 1:2 ...ni propeta Isaias. Ang mga sumunod na sipi ay nagmula sa Malakias 3:1 (v.2b) at Isaias 40:3 (v.3). Tanging si Propeta Isaias ang nabanggit sapagkat nangunguna ang kaniyang isinulat sa mga propesiya, batay sa ayos ng mga aklat sa Biblia ng mga Hebreo (Lumang Tipan ng kasalukuyang Biblia). Kailangang magsimula si Marcos sa Lumang Tipan upang masmaunawaan ng mambabasa ang ministeryo ni Hesus. Ang mga sinambit ni Isaias patungkol sa Diyos ay tumutukoy din kay Hesus, na Kaniyang Anak (v.1). Ang mga sipi ay tumutukoy sa isang sugo o mensahero, ang ilang o disyerto at ang Panginoon. Lahat ng mga ito'y napagtuunan sa vv. 4-5. Sugo. Si Juan na Nagbabautismo ang tinutukoy na sugo. Ipinakilala ang ministeryo ni Juan sa apat na Ebanghelyo gamit ang Isaias 40:3 (cf. Mat 3:3; Luk 3:4; Juan 1:23). Si Juan ang ipinangakong mensahero na isinugo upang ihanda ang lahat sa pagdating ng Mesias. Noong sinaunang panahon, nauuna ang sugo ng hari upang siguraduhing ligtas at katanggap-tanggap ang mga dadaanan niya. Ang sugo rin ang nagbibigay-alam sa mga tao ng pagdating ng hari. 

 ~*~
Sources:

Barker, Kenneth L., and Donald W. Burdick. Zondervan NIV study Bible: New International Version. Fully rev. ed. Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 2002. Print.

MacArthur, John. The MacArthur Study Bible English Standard Version.. Wheaton, Ill.: Crossway Bibles, 2010. Print.
~*~

Writer's Note:

I've been playing with the idea of a Filipino version of the notes found in the Zondervan NIV and MacArthur ESV Study Bibles. In this small project, I'm putting the notes from the two together and translating them into Filipino. I'm experimenting with the Gospel of Mark so we'll see what happens.

I'm doing this because I want to help Filipinos who may not be fluent in English have available resources for the study of God's Word.

PS. I am also researching if this will infringe on the copyright of the publishers. I'll update you as soon as I find out
.
Next Next

0 comments:

Post a Comment