Project: Juan Bible (Mark 1:4)


Marcos 1:4 

"At dumating nga sa ilang si Juan, na nagbabautismo at ngangangaral. Sinabi niya sa mga tao, 'Pagsisihan ninyo't talikuran ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo, upang kayo'y patawarin ng Diyos.'" 

At dumating nga sa ilang si Juan. Ang ebanghelyo ayon kay Marcos, kagaya ng kay Juan, ay walang kuwento tungkol sa kapanganakan ni Hesus. Nagsimula ito sa gawain ni Juan na Nagbabautismo. Maging si Pedro ay nagsimula kay Juan sa kaniyang pangangaral ng Ebanghelyo sa Gawa 10:37. Ang pangalang "Juan" ay nangangahulugang, "Magiliw o Mapagmahal ang Diyos." Karaniwan itong pangalan para sa mga Hudyo sa Bagong Tipan. Ito'y pangalang Griyego na ang katumbas sa Hebreo ay "Johanan" (cf. 2 Mga Hari 25:23; 1 Mga Cronica 3:15; Jer 40:8). Ibinigay ni Gabriel ang pangalang Juan kay Zacarias na kaniyang ama nang ito'y naglilingkod bilang pari sa templo (Lucas 1:13). Ang ina ni Juan na si Elisabet, supling din ni Abraham (Lucas 1:5), ay kamag-anak ni Maria na ina ni Hesus (Lucas 1:36). Si Juan ang huli sa mga propeta ng Lumang Tipan at ang napiling mensahero ng paparating na Kristo. Kay Juan nagsara ang kasaysayan at propesiya ng Lumang Tipan (Lucas 16:16) at sa kaniya rin nagsimula ang kasaysayan ng nasusulat patungkol kay Jesu-Cristo. Dahil dito'y hindi nagdalawang isip si Hesus na tawagin siyang "pinakadakilang taong" namuhay hanggang sa Kaniyang pagdating (Mat. 11:11) nagbabautismo. Naging kilala si Juan sa pagbabautismo ng mga taong lumalapit sa kaniya at nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Dahil dito ay tinawag siyang, "Juan ang Tagapagbautismo" o "Juan Bautista." ilang. Ito ang tigang at tuyong bahagi sa Kanluran ng "Dead Sea." pabautismo. Nangangaral si Juan ng bautismo ng pagsisisi. Ayon sa kaniya, kailangang may kalakip na pagsisisi sa buhay ng taong nagpapabautismo. Ang papabautismo ay resulta lamang ng tunay na pagsisisi (cf Mat. 3:7-8). Tanging ang Diyos ang nakakapagbigay ng tunay na pagsisisi (Gawa 11:18) Hindi bago ang pagpapabautismo para sa mga tagapakinig ni Juan. Alam nila ang tungkol sa pagpapabautismo ng mga Gentil na umaanib sa relihiyong Hudyo, subalit bago sa kanila ang katuruang maging ang mga supling ni Abraham (Hudyo) ay nangangailangang magsisi sa mga kasalanan at magpabautismo. Pagsisihan ninyo't talikuran. Nangangahulugan ito ng kusa o sadyang pagtalikod sa kasalanan at pagyakap sa buhay na matuwid. Ang pangangaral ni Juan ay kawangis ng mga turo ng mga naunang propeta (hal. Hos 3:4-5). Laging nagpapatwad ang Diyos kung may tunay na pagsisisi. Ang ritual ng pagbabautismo ay hindi nakakapag-hugas ng kasalanan. Sa halip, ito'y panlabas na larawan lamang ng pagsisising galing sa Diyos na nagaganap sa puso, at siyang nagkakaloob ng kapatawaran (cf. Lucas 24:47; Gawa 3:19; 5:31; 2 Cor. 7:10).

 ~*~
Sources:

Barker, Kenneth L., and Donald W. Burdick. Zondervan NIV study Bible: New International Version. Fully rev. ed. Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 2002. Print.

MacArthur, John. The MacArthur Study Bible English Standard Version.. Wheaton, Ill.: Crossway Bibles, 2010. Print.
~*~

Writer's Note:

I've been playing with the idea of a Filipino version of the notes found in the Zondervan NIV and MacArthur ESV Study Bibles. In this small project, I'm putting the notes from the two together and translating them into Filipino. I'm experimenting with the Gospel of Mark so we'll see what happens.

I'm doing this because I want to help Filipinos who may not be fluent in English have available resources for the study of God's Word.

PS. I am also researching if this will infringe on the copyright of the publishers. I'll update you as soon as I find out.
Next Next

0 comments:

Post a Comment